เปิดฉากแล้ว การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเวทีการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา   ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้ประชันความสามารถ   ด้านดนตรี หวังยกระดับมาตรฐานดนตรีไทยเทียบเท่าระดับสากล

วันนี้ (6 ม.ค. 59) พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559

จัดขึ้นโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า กิจกรรมการประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี เป็นกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสุข ความเพลิดเพลิน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็นคนสุขุม เยือกเย็น

มีสมาธิ เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีของหมู่คณะ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต ซึ่งการประกวดดังกล่าว

นับเป็นเวทีการประกวดความสามารถด้านดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ที่มีการรวบรวมสุดยอดวงโยธวาทิตจากประเทศไทยและนานาชาติเข้าร่วมประกวดเพื่อประชันความสามารถและแสดงศักยภาพด้านดนตรี

ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านดนตรี นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม พัฒนาให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรด้านดนตรีของประเทศไทยให้มีความสามารถระดับมาตรฐานสากล

โดยที่ผ่านมาวงโยธวาทิตที่ชนะการประกวดจากเวทีนี้ ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์และ  เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การจัดประกวดในปี 2559 นี้ มีทีมที่สนใจตอบรับเข้าร่วมการประกวดมากถึง 144 วง ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์

เพื่อเข้าร่วมประกวดใน 12 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 1) ประเภท ก ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) ประเภท ข ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

3) ประเภท ค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4) ประเภท ง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี

5) ประเภท นั่งบรรเลง ก ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6) ประเภทนั่งบรรเลง ข ถ้วยเกียรติยศ  กรมพลศึกษา

7) ประเภทนั่งบรรเลง Open Division ถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา 8) ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9) ประเภทแปรขบวน (Open Class) ถ้วยเกียรติยศ  กรมพลศึกษา 10) ประเภทการเดินขบวนพาเหรด ถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา 11) ประเภทการประชันการตีกลอง และ

12) ประเภท Individual & Ensemble โดยแบ่งเป็น Multi Percussion Solo, Wood Wind Solo, Brass Solo, Drum Major Mace Solo และ Chamber Wind

การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ เป็นกิจกรรมที่กรมพลศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาพดี มีวินัย มีคุณธรรม

และมีน้ำใจนักกีฬา สำหรับความพิเศษของการจัดประกวดในปีนี้ ได้แก่ ทีมหนุ่มแดน 7 by กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดด้วย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านดนตรี

เพื่อการประกอบสัมมาชีพภายหลังการพ้นโทษ สามารถลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำหลังได้รับอิสรภาพ นอกจากนี้ เชื่อว่าดนตรีจะสามารถเปลี่ยนชีวิต

เปลี่ยนแนวคิดของผู้ต้องขังให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี มีระเบียบวินัย และสามารถนำความรู้ที่ได้จากดนตรีมาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จากการที่กรมราชทัณฑ์ส่งวงเข้าร่วมประกวด ทำให้เห็นได้ว่ากรมพลศึกษาได้ส่งเสริมให้บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมายได้ประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริง

 

ร่วมชม เชียร์และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมความสามารถและเป็นกำลังใจให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย