แจ้งวงดรัมไลน์ ทีมคัลเลอร์การ์ด และผู้สมัคร I&E ทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดรัมไลนฯ

ทุกท่านต้องทำการจัดส่งใบสมัครฉบับจริงมายังกรมพลศึกษา
ที่อยู่ตามนี้คะ
กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330