การหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรด้านวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ

ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ และคณะ

ได้หารือร่วมกับผู้แทนองค์กรด้านวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 17.30 น.

ณ ห้องรับรองกรมพลศึกษา ที่ผ่านมา

ประเด็นการหารือในครั้งนี้ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการประกวดฯ ในระดับนานาชาติ

มีการเสนอโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กรรมการทุกท่านได้ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นในโครงการแลกเปลี่ยน

เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในแต่ละประเทศ และสามารถพัฒนาการตัดสิน ผู้ควบคุมวง ครูสอน และ เด็กๆ ต่อไป