กรมพลศึกษาจัดประกวด “วงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค” ผลิตบุคลากรดนตรีร่วมสรรสร้างสังคมไทย