ประเภทของการประกวดวงโยธวาทิต

ปัจจุบันแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท มีผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบดังนี้

  • ประเภท ก โดยการแปรขบวน ดนตรีขอบสนามและนั่งบรรเลง มีผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบ จำนวน 50-128 คน
  • ประเภท ข โดยการแปรขบวน ดนตรีขอบสนามและนั่งบรรเลง มีผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบ จำนวน 40-86 คน
  • ประเภท ค โดยการแปรขบวน มีผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบ จำนวน 40-86 คน
  • ประเภทนั่งบรรเลง มีผู้บรรเลง จำนวน 40-70 คน
  • ประเภท ข โดยการแปรขบวน และหรือดนตรีขอบสนาม มีผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบ จำนวน 30-100 คน