โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ


ที่อยู่ : 280 ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-744-8450-5
โทรสาร : 02-399-4622
ประวัติวง :
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
เคยเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2545, 2546, 2547, 2548, 2549
ระดับความสามารถและรางวัลที่เคยได้รับ
  ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ – บางปะหัน