โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ – บางปะหัน


ที่อยู่ : 117 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-252-270 ต่อ 141
ประวัติวง :
เริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต เมื่อปี พ.ศ. 2551
เคยเข้าร่วมประกวด จำนวน 1 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2551
ระดับความสามารถและรางวัลที่เคยได้รับ
  รางวัลเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ – บางปะหัน