โครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ

History Band

โครงการดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒

History Bandความเป็นมาของโครงการ

โครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ เริ่มมีการประกวดครั้งแรกในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2524 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น ได้มอบให้หน่วยศึกษานิเทศก์กรมพลศึกษา ไปดำเนินการฟื้นฟูจัดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตประเทศไทยเคยมีการจัดประกวดวงดุริยางค์ลูกเสือ ในงานศิลปะนักเรียนที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า แต่ภายหลังกิจกรรมดังกล่าวไม่มีการดำเนินการ สำหรับการประกวดในปี พ.ศ. 2524 ใช้ชื่อว่าการประกวดวงดุริยางค์ลูกเสือและมีวงดุริยางค์ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในส่วนกลางสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 5 วง โดยวงที่ชนะเลิศคือวงดุริยางค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการทดลองจัดประกวด โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 เป็นปีที่กรุงเทพฯ จะมีอายุครบ 200 ปี กรมพลศึกษกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นำโครงการประกวดวงโยธวาทิตมาเป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี ทั้งนี้กรมพลศึกษา ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีทั้งภาคราชการและภาคเอกชนมาร่วมกันดำเนินงาน มีการจัดทำระเบียบการประกวด ขึ้น พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบวิธีการประกวด ซึ่งได้แก่ การนั่งบรรเลง (Concert) และการบรรเลงดนตรีสนาม (Marching and display) และมีการกำหนดเพลงบังคับ เช่น การนั่งบรรเลง จะต้องบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทย (ไทยเดิม) และเพลงเลือกตามถนัด ส่วนการบรรเลงดนตรีสนาม จะมีเพลงบังคับคือเพลงกราวกีฬา และเพลงเลือกตามถนัดที่เหมาะสมกับการแปรขบวน และใช้ชื่อการประกวดว่า “การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดในปีนี้คือ วงโยธวาทิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้โดยถือว่าการจัดประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 แต่หลังจากวงโยธวาทิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนชนะเลิศในปี 2525 แล้ว ก็ไม่เคยเข้าร่วมการประกวดอีกเลย

History Band

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน