The Royals’ Cups Concert and Marching Band Contest 2010

Marching Band Concept 2553

Marching Band Concept 2553

Clean & Green

ดนตรี เป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้สื่อสารและเข้าใจในความหมายเดียวกัน ในอีกแง่มุมหนึ่ง ดนตรี นับว่ามีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของมวลมนุษยชาติ ให้เป็นผู้มีความอ่อนโยน มีทักษะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ

การประกวดโยธวาทิต เป็นกิจกรรมดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่สนับสนุนในความคิดดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมโยธวาทิตในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากนักเรียนโยธวาทิตทั่วประเทศ รวมตัวกันถ่ายทอดพลังดนตรีที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนับสนุนผลักดันเยาวชนไทยในการทำงานร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างสรรค์รูปแบบ และเทคนิคในการแสดงให้มีความทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานดนตรีอันยิ่งใหญ่ออกสู่สายตาสาธารณชน

จากความคิด การกระทำ การฝึกซ้อม การพัฒนาทักษะ ความมีระเบียบวินัย การร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง การทุ่มเทแรงกาย และแรงใจที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี้เองที่ทำให้กิจกรรมโยธวาทิตสร้างประวัติศาสตร์พลังดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด พิสูจน์ทักษะและฝีมือท่ามกลางผู้ชมนับหมื่น จึงเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยสร้างจิตสำนึกของการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี ในการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ

ภายใต้แนวคิด เนื่องจากภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ และฝ่ายจัดการประกวดเองได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมีความประสงค์ให้เยาวชนดนตรีได้มีส่วนในการร่วมดูแลรักษาโลกของเราด้วยหลักคิด 6 ประการคือ

  1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงสัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
  2. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช้พลังงานสิ้นเปลือง
  3. ลดขยะและรีไซเคิล
  4. ให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
  5. สร้างกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม และบริหารสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างดี
  6. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สถานที่และทรัพยากร เพื่อลดการสูญเสีย

ในปีนี้ฝ่ายจัดการประกวดได้ขอความร่วมมือจากวงที่เข้าแข่งขันในการนำแนวคิดนี้มาใช้ในการแสดงด้วย อาจจะเป็นในส่วนของการแสดงที่มุ่งในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาประกอบการแสดง ให้ใช้วัสดุที่เลือกมาเพื่อใช้สอดคล้องกับแนวคิดนี้ในปีนี้เป็นการขอความร่วมมือไม่ได้ออกเป็นกฎระเบียบในการประกวดแต่อย่างใด